Czas

Czas: od zawsze jest nie odłącznym elementem egzystencji ludzkie, która bardzo długo uzależniona była od cyklu dobowego słońca. Człowiek pierwotny na początku obserwował go w postaci zmian natężenia światła pór dnia z dnia w noc. Pierwszym podziałem czasu dokonanym przez człowieka był podział na dzień liczony przez naszych przodków od wschodu do zachodu słońca oraz noc liczoną od zachodu do schodu słońca.

W miarę rozwoju cywilizacji ludzkiej wprowadzano kolejne rozróżnienia czasu dzieląc noc i dzień na mniejsze jednostki. Współcześnie pod pojęciem czas rozumiemy wielkość fizyczną określającą kolejność zdarzeń oraz odstępy między nimi.

Godzina: pojęcie godziny zostało wprowadzone około 3000 r. p.n.e. w cywilizacji starożytnego Egiptu. Dokonano tam podziału dnia na 12 godzin dziennych a noc na 12 godzin nocnych. Zaznaczyć przy tym trzeba,że w różnych okresach pór roku godziny te miały różną wartość. Różnice te były nieduże w strefie podzwrotnikowej gdyż długość nocy i dnia nie ulega tam wielkim zmianom. Natomiast w regionach położonych na północ od zwrotników różnice te wzrastały. Podział ten został następnie zaadoptowany przez cywilizacje Grecką a potem Rzymian i Arabów.

>>>